Copyright HAREM 49 Carpets & Kilims SULTANAHMET / ISTANBUL / TURKEY 2002